Mizzo
10 past 10
Collage
44 x 55 cm
Preis CHF 900.-