Mizzo
Through your eyes
Collage
18 x 23 cm
Preis CHF 600.-