Mizzo
Walk the dog
Collage
30 x 21 cm
Preis CHF 600.-